EnneaVisie.nl; Ineke Versteijlen

Typeringsgesprek

Doel

Het enneagram gaat ervan uit dat er negen verschillende persoonlijkheidstypen bestaan en dat elk mens kenmerken van alle typen heeft, maar dat er één op de voorgrond treedt. Doel van het typeringsgesprek is het gezamenlijk vaststellen van jouw enneagramtype. De aard van zo'n gesprek is puur diagnostisch. Het gaat dus niet om coaching of counseling. Wel kan het typeringsgesprek uitstekend hieraan voorafgaand plaatsvinden